Naslovnica://Natječaji
Natječaji 2018-09-04T12:34:39+00:00

Natječaji

KLASA: 602-04/18-01/330

URBROJ: 522/04-18-4

U Zagrebu, 3. rujna 2018.

Raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Biologija, grana: genetika, evolucija i filogenija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, grana: Povijest filozofije, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Uz prijave je potrebno priložiti:

Ad 1.

– potpisani životopis,

– ovjerene preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju,

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (ako ga pristupnik posjeduje),

– presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje (ako je pristupnik biran) i

– popis i preslike relevantnih radova za izbor iz znanstvenog područja: Prirodne znanosti, znanstvenog polja: Biologija, grane: genetika, evolucija i filogenija te iz znanstvenog područja: Humanističke znanosti, znanstvenog polja: Religijske znanosti.

Ad 2.

– potpisani životopis,

– ovjerene preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju.

– aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika.

Uz dokumentaciju je potrebno priložiti dokaz o državljanstvu, a strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Prijave se podnose u tiskanom obliku i u digitalnom zapisu (na CD).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj je otvoren trideset dana od dana objave.

Prijave se podnose na adresu: Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Jordanovac 110, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima ovoga Javnog natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

____________________________________________________________________________________________

KLASA: 100-01/18-01/313

URBROJ: 522/01-18-1

U Zagrebu, 2. srpnja 2018.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje

OGLAS

za prijam u radni odnos

– Administrativni referent – službenik, radno mjesto III. vrste, „stručni referent“ – jedan izvršitelj.

Uvjeti: završeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje 4 godine.

Posebni uvjeti: najmanje jedna godina radnog staža na navedenim poslovima i poznavanje rada na računalu (windows, word, excell).

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

– Domar – namještenik, radno mjesto III. vrste – jedan izvršitelj.

Uvjeti: završeno srednjoškolsko obrazovanje odgovarajućeg usmjerenja.

Posebni uvjeti: najmanje jedna godina radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od mjesec dana.

– Čistač – namještenik, radno mjesto IV. vrste – jedan izvršitelj.

Završena osnovna škola, radno iskustvo na istim ili srodnim poslovima.

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od mjesec dana.

Prijava mora sadržavati životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave oglasa.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti na adresu: Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Jordanovac 110, 10000 Zagreb.

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 8 (osam) dana nakon zaključenja oglasa.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.